1. HOME
  2. ACTIVITIES
  3. Social Affairs

ACTIVITIES

Various activities of JASID

Social Affairs

public-relations
  • KAWAGUCHI, Jun (Chair)
  • OHASHI, Masaaki
  • OKAJIMA, Katsuki
  • OGAWA, Keiichi
  • SATO, Kan Hiroshi
  • MICHINAKA, Maki
  • KURODA, Kaori
  • MANABE, Kiyotsugu