Social Affairs

  • KAWAGUCHI, Jun (Chair)
  • OHASHI, Masaaki
  • OKAJIMA, Katsuki
  • OGAWA, Keiichi
  • SATO, Kan Hiroshi
  • MICHINAKA, Maki
  • KURODA, Kaori
  • MANABE, Kiyotsugu